Thu Hoài

Dai bieu cac ton giao nghien cuu Nghi quyet XII cua Dang - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-10, tại TPHCM, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu các tôn giáo khu vực phía Nam nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các đại biểu dự hội nghị được giới thiệu về nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác tôn giáo. Các đại biểu cũng nghe thông tin về Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kết luận 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo.