ND- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đác Nông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh tiến hành cuộc điều tra, khảo sát mô hình xóa đói, giảm nghèo trên phạm vi toàn tỉnh với hai hình thức chính là điều tra theo phiếu và khảo sát thực tế.

Đối tượng điều tra là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát nghèo, từng bước khá giả. Các nhóm điều tra sẽ tập trung khảo sát, điều tra thực tế để đánh giá hiệu quả thực tiễn của các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các dự án xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số; tìm hiểu quá trình thoát nghèo, vươn lên khá giả, giàu có của một số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở dữ liệu thu thập, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý, phân tích đánh giá thực trạng; đồng thời xác định những mô hình, phương thức thoát nghèo, vươn lên làm giàu có tính khả thi cao, phù hợp thực tiễn địa phương và khả năng của đồng bào dân tộc thiểu số để nhân rộng trong thời gian tới. Kết quả điều tra được chọn làm cơ sở để xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đác Nông lần thứ II (nhiệm kỳ 2010 - 2015) cũng như hoạch định, điều chỉnh các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh. Nguyễn Công Lý