- Thời gian thanh toán cổ tức điều chỉnh: Ngày 26/12/2012.

Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Mã chứng khoán: DBC

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2012

- Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo tại Thông báo số 1661/TB-VSD ngày 12/11/2012 của VSD: Ngày 07/01/2013

- Thời gian thanh toán cổ tức điều chỉnh: Ngày 26/12/2012

Lý do điều chỉnh: Thanh toán cổ tức cho phù hợp với năm tài chính của công ty.