Có cơ chế để tránh “chảy máu chất xám”. Các ứng viên không e ngại về năng lực hay những trọng trách phải đối mặt nhưng lại lo lỡ không trúng tuyển thì “khó ăn khó nói” với đồng nghiệp và cơ quan cũ.