Nếu không có sự phối hợp đồng bộ, không biết tuyến đường tránh Nam Hải Vân bao giờ thông xe?