ĐHĐCĐ thường niên CTCP Gạch Men Chang Yih (HOSE: CYC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với doanh thu dự kiến đạt 330 tỷ đồng, chỉ tiêu lãi ròng 10 tỷ đồng, tăng 670% so với năm trước.

Đại hội cũng thông qua tăng hạn mức tín dụng ngắn hạn lên 120 tỷ đồng, trả nợ cho Công ty mẹ 1 triệu USD. Lợi nhuận tiếp tục được giữ lại 100% không phân bổ vào các quỹ và không chia cổ tức năm 2011.

Kết quả 2011, doanh thu đạt 307 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.3 tỷ đồng.