Các cấp hội động viên cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân và phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa