Yếu kém trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đang là rào cản của công cuộc canh tân đất nước.