Video ghi lại nhóm tội phạm cướp điện thoại trong 3 giây ở Brazil.