Công văn số 3707/TCT-CS ngày 11-9-2007 của Tổng cục Thuế về việc cưỡng chế về thuế.

1. Trước ngày 01-7-2007 việc cưỡng chế thu hồi nợ thuế được thực hiện căn cứ Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành hai Luật thuế này; Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ khoản 4 Điều 19, Điều 20 Luật thuế GTGT và khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; khoản 4 Điều 23, Điều 24 Luật thuế TNDN thì Cục trưởng, Chi cục trưởng cơ quan trực tiếp quản lý thu thuế được quyền áp dụng các biện pháp xử lý như trích tiền gửi tại ngân hàng, giữ hàng hóa, tang vật, kê biên tài sản để đảm bảo thu đủ số tiền thuế, tiền phạt còn thiếu; và nếu đã thực hiện các biện pháp xử lý trên mà cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt thì chuyển hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ các quy định trên trường hợp Cục thuế thực hiện cưỡng chế thu hồi tiền nợ thuế, tiền phạt bằng hình thức kê biên tài sản để bán đấu giá nhưng tài sản cưỡng chế bán ra có giá trị thấp hơn số tiền thuế, tiền phạt theo quyết định cưỡng chế thì việc Cục thuế tiếp tục thực hiện cưỡng chế đến khi thu đủ tiền thuế, tiền phạt doanh nghiệp còn thiếu là đúng chế độ quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp nhận việc cưỡng chế tiếp tục thì cơ quan thuế vẫn có quyền thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 22 và khoản 2 Điều 36 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18-3-2005 nêu trên. 2. Từ ngày 01-7-2007, việc cưỡng chế thu hồi nợ thuế được thực hiện căn cứ Chương XI Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29-11-2006; Chương II Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07-6-2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định số hành chính thuế.