Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhằm phát huy tính chủ động của MTTQ các cấp đề xuất đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng cuộc vận động.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhằm phát huy tính chủ động của MTTQ các cấp đề xuất đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng cuộc vận động.

Theo đó, để nâng cao chất lượng cuộc vận động, Ban Thường trực đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai, thực hiện 5 nội dung cụ thể. Một là, đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hai là, Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình. Ba là, Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp. Bốn là, Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Năm là, Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn, đáp nghĩa”, "Tương thân, tương ái.

Để thực hiện các nội dung trên, Ban Thường trực chỉ đạo đổi mới hình thức các danh hiệu thi đua, khen thưởng: Thống nhất giữa nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với tiêu chuẩn công nhận "Gia đình văn hóa”; "Thôn văn hóa”, "Làng văn hóa”, "Ấp văn hóa”, "Bản văn hóa”, "Tổ dân phố văn hóa” và tương đương (gọi chung là Khu dân cư văn hóa). Việc bình xét, công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa”, Khu dân cư văn hóa thực hiện theo Thông tư số 12, ngày 10-10- 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời, tùy theo tình hình thực tế của địa phương và cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp về việc thành lập Ban vận động đảm bảo hoạt động hiệu quả. Mặt khác, Ban Thường trực yêu cầu nâng cao chất lượng việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11) Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư theo Hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam; tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Ngày hội; phối hợp với ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở khu dân cư; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội.

Về tổ chức, thực hiện, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức quán triệt những chủ trương, nội dung của cuộc vận động trong giai đoạn mới đến cán bộ Mặt trận chủ chốt các tỉnh, thành phố; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10-10-2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Thôn văn hóa”, "Làng văn hóa”, "Ấp văn hóa”, "Bản văn hóa”, "Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; Chương trình phối hợp số 12, ngày 29-9-2011 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động; xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện theo hệ thống đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức thành viên cùng cấp, tiếp tục tuyên truyền vận động đến từng người dân, hộ gia đình, từng khu dân cư và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động, gắn với tuyên truyền thực hiện chủ trương, nội dung về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, lựa chọn một số xã, phường, thị trấn, khu dân cư triển khai xây dựng điển hình về xây dựng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, triển khai nhân diện rộng. Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh: Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Kết quả việc tổ chức thực hiện báo cáo về Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Minh Quân

Gửi cho bạn bè

Bản in