93 năm trước, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới nổ ra và thắng lợi ở nước Nga. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là V.I.Lê-nin vĩ đại, cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chặt đứt khâu yếu nhất của sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa. Chế độ chuyên chế Sa hoàng bị lật nhào. Nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ra đời. Quần chúng nhân dân - những người làm nên cuộc cách mạng "rung chuyển thế giới" bước lên vũ đài chính trị, làm chủ vận mệnh của mình.

Cách mạng Tháng Mười mở đường cho các dân tộc và nhân dân lao động trên thế giới, đứng lên tự giải phóng khỏi ách bóc lột, áp bức của chủ nghĩa đế quốc để giành lấy chính quyền và xây dựng cuộc sống mới. Đúng như Lê-nin, lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Tháng Mười Nga nhận định: Cách mạng Tháng Mười đã mở ra thời đại mới trên con đường phát triển của xã hội loài người. Đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười và thời đại mới do nó mở ra độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã trở thành xu thế phát triển của cách mạng trong thời đại ngày nay. Sự ra đời và phát triển của Liên bang Xô-viết, thắng lợi vĩ đại của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội. Sau gần một thế kỷ kể từ khi Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, sau bao nhiêu thăng trầm mà nhân loại đã trải qua ở thế kỷ 20 và 10 năm đầu của thế kỷ 21, lý tưởng cao đẹp - bình đẳng xã hội, bình đẳng dân tộc, giải phóng con người - vẫn là ngọn cờ cổ vũ các dân tộc và nhân dân lao động đoàn kết, tranh đấu giành lại quyền sống, quyền dân tộc tự quyết, quyền bình đẳng. Đó chính là dòng chảy liên tục và tiếp tục giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Cách mạng Tháng Mười. Trong lịch sử của xã hội loài người chưa có cuộc cách mạng nào lại đã cổ vũ, thức tỉnh các dân tộc đứng dậy làm cách mạng, giải phóng dân tộc, đánh đổ ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản thực dân cũ và mới để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn như Cách mạng Tháng Mười. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: 'Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế'. (Hồ Chí Minh, Toàn tập, t12, tr300). Có thể nói, với Cách mạng Tháng Mười và xu thế phát triển của lịch sử nhân loại gần một thế kỷ qua đã thẩm định những luận điểm cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học mà Mác và Ăng-ghen đã sáng tạo ra. Cách mạng Tháng Mười đã nâng cao và bảo vệ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, một thành quả vĩ đại nhất của lịch sử tư tưởng nhân loại, đồng thời mở ra một chân trời mới của lý luận khoa học về chủ nghĩa xã hội mà Lê-nin và những thế hệ cách mạng kế tiếp phát triển và bổ sung không ngừng bằng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, kể cả việc phát triển lý luận trên cơ sở tổng kết những thành quả của khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ, khoa học xã hội mà loài người đã sáng tạo ra. Đối với cách mạng Việt Nam, cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, Cách mạng Tháng Mười là tấm gương, nguồn cổ vũ to lớn, ánh sáng chỉ đường đi tới thắng lợi và tương lai huy hoàng. Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại làm nên Cách mạng Tháng Tám 'long trời, lở đất', giành lại độc lập, tự do, tiến hành kháng chiến thắng lợi, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế. Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta chỉ ra rằng, đổi mới vì chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp sáng tạo của nhân dân. Công cuộc đổi mới là các cuộc cách mạng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Động lực to lớn của đổi mới là đoàn kết toàn dân và mục tiêu là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động mau lẹ, diễn biến phức tạp khó lường, nhất là sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta không phải là con đường thẳng tắp, thuận lợi mà còn nhiều thách thức, khó khăn, vô cùng phức tạp. Song 'lửa thử vàng', trong những khó khăn, thử thách, có những lúc hiểm nghèo, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, của nhân dân ta càng tôi luyện và ngời sáng, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt lên sóng to, gió lớn hướng tới mục tiêu, trên con đường đã chọn là độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của toàn dân. Bài học lớn của Cách mạng Tháng Mười và của công cuộc đổi mới là bảo đảm và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của nhân dân. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy, phát huy yếu tố năng động nhất của lực lượng sản xuất là nhân tố con người. Đổi mới là sự nghiệp giải phóng mọi tiềm năng, mà căn bản nhất là giải phóng năng lực trí tuệ con người, giải phóng sức sản xuất, giải phóng mọi tiềm năng xã hội để phát triển con người và phục vụ con người, đem lại cuộc sống xứng đáng với lao động và cống hiến của mỗi người. Đổi mới phải thật sự là sự nghiệp giải phóng con người để mỗi người lao động sáng tạo và phát triển. Đây là sự kế thừa và phát triển lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười, tư tưởng nhân văn cao đẹp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên tinh thần đó, 25 năm qua, công cuộc đổi mới ở nước ta được tiến hành từng bước vững chắc và toàn diện. Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa mới. Cùng với đổi mới kinh tế là đổi mới hệ thống chính trị, phát huy dân chủ trong Đảng và dân chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, làm lành mạnh hóa xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội. Nhờ đó, công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo được toàn dân hưởng ứng, thực hiện sáng tạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật vững chắc, thực hiện bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Như dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, sửa đổi năm 2011) và các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng khẳng định, Đảng ta và nhân dân ta nguyện đi tiếp trên con đường mà Cách mạng Tháng Mười đã mở ra, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu chọn lọc mọi thành quả trí tuệ, văn minh của nhân loại, phát huy nội lực kết hợp với ngoại lực, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập để phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.