Cùng thưởng thức bài hit Wrecking Ball được thực hiện toàn bộ dưới phiên bản lyrics-video bằng phần mềm nhắn tin Viber!