(ATPvietnam.com) -Trên sàn HOSE, cung cầu cổ phiếu đã lại tiếp tục giảm xuống.

Chi tiết đặt lệnh cổ phiếu trên 2 sàn ngày 25/03 Trên sàn GDCK Tp Hồ Chí Minh, trong phiên đã có 23.041 lệnh đặt mua với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được đặt mua đã giảm nhẹ xuống mức 54.393.510 đơn vị, tương đương giảm 1,24% so với phiên giao dịch trước đó. Và đã có 22.008 lệnh đặt bán với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được đặt bán trong phiên đã giảm nhẹ xuống còn 55.652.200 đơn vị, tương đương đã giảm 3,94% so với phiên giao dịch trước đó. Thống kê cho thấy trung bình mỗi lệnh đặt mua có 2.361 cổ phiếu trong khi đó trung bình mỗi lệnh đặt bán đạt 2.529 cổ phiếu. Cung-cầu chứng khoán trên HOSE trong 5 phiên gần nhất: Ngày Số lệnh đặt mua Kl đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán 21/03/11 24,655 69,104,370 28,057 71,811,780 22/03/11 23,059 59,288,140 26,476 68,481,380 23/03/11 23,020 60,252,320 23,001 55,233,180 24/03/11 22,978 55,077,760 23,557 57,934,290 25/03/11 23,041 54,393,510 22,008 55,652,200 Tổng 116,753 298,116,100 123,099 309,112,830 Còn trên sàn Hà Nội, cung cầu cổ phiếu được cải thiện đôi chút. Trong phiên đã có 23.360 lệnh đặt mua với tổng khối lượng cổ phiếu được đặt mua đã tăng nhẹ lên 56.112.200 đơn vị, tương đương tăng 12,17% so với phiên giao dịch trước đó. Và đã có 19.290 lệnh đặt bán với tổng khối lượng cổ phiếu được đặt bán trong phiên đã tăng nhẹ lên mức 51.068.800 đơn vị, tương đương đã tăng 5,77% so với phiên giao dịch trước đó. Thống kê cho thấy trung bình đã có 2.402 cổ phiếu được đặt mua/lệnh trong khi đó bình quân có 2.647 cổ phiếu đặt bán/lệnh. Cung-cầu chứng khoán trên HNX trong 5 phiên gần nhất: Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán 21/03/11 21,914 64,420,500 24,957 60,554,000 22/03/11 20,998 48,924,000 24,764 57,340,300 23/03/11 21,206 56,795,200 18,049 42,374,300 24/03/11 21,964 50,022,600 19,500 48,281,700 25/03/11 23,360 56,112,200 19,290 51,068,800 Tổng 109,442 276,274,500 106,560 259,619,100 Hoàng Khánh