Hanoinet - Chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào 2 ngày cuối tuần, Văn phòng Quốc hội vừa công bố kiến nghị cử tri cả nước tại kỳ họp Quốc hội lần này với khoảng 300 trang, trong đó đề cập tới các vấn đề nông nghiệp, nông thôn...