UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố.

Cu the hoa tieu chi, phuong phap tinh diem va quy trinh xet duyet ho so de nghi thanh lap Van phong cong chung - Anh 1

Theo đó, quy định có 4 chương, 16 điều quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố. Điểm đáng lưu ý, về xét duyệt và chấm điểm hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng theo thông báo, Giám đốc Sở Tư pháp thành lập và ban hành quy chế làm việc của Hội đồng xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng. Hội đồng xét duyệt gồm có 5 thành viên, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên của Hội đồng xét duyệt hồ sơ làm việc độc lập, căn cứ vào tiêu chí, thang điểm để xét duyệt và chấm điểm từng hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng. Việc xét duyệt và chấm điểm hồ sơ phải được lập thành biên bản và có chữ ký của các thành viên Hội đồng xét duyệt.

Điểm của từng hồ sơ làm căn cứ để xem xét cho phép thành lập Văn phòng công chứng là điểm trung bình của các thành viên Hội đồng xét duyệt đã chấm cho hồ sơ đó. Hồ sơ được đề nghị xét chọn phải đạt từ 75 điểm trở lên và có tổng số điểm cao nhất trong số hồ sơ xin thành lập trong một đơn vị quy hoạch cấp huyện.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xét duyệt, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng cho công chứng viên có hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả xét duyệt và số điểm của từng hồ sơ, Giám đốc Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng có quyền khiếu nại về việc từ chối cho phép thành lập Văn phòng công chứng khi có căn cứ cho rằng việc từ chối đó là trái với pháp luật về công chứng và quy định này. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật và quy định này trong việc đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng. Việc giải quyết tố cáo tuân theo quy định của pháp luật về tố cáo.

PV