(VOV) - Sáng 20/4, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ủy ban dân tộc Chính phủ tổ chức Hội thảo quốc gia “Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách Đại đoàn kết dân tộc”.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như: Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc nước ta; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Những năm qua, Đảng và Chính phủ rất quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đã có gần 40 chương trình cấp quốc gia, trong đó có nhiều chương trình đầu tư trực tiếp cho miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa… Việc thực hiện chính sách xã hội ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện, diện mạo nông thôn, miền núi vùng sâu, vùng xa, biên giới có nhiều thay đổi. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ hộ đói nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn cao… Do đó, muốn phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số đạt hiệu quả cao, trước hết cần tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo; Nâng cao trình độ dân trí, coi đó là điều kiện để xóa đói giảm nghèo bền vững. Phát biểu tại Hội thảo, ông Bế Trường Thành, Phó Trưởng Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban dân tộc cho rằng, chính sách dân tộc là cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tác động trực tiếp đến các thành phần dân tộc, đến mối quan hệ giữa các dân tộc trong nước và quan hệ với các quốc gia dân tộc trên thế giới. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là khai thác mọi tiềm năng đất nước để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống con người, đưa đồng bào các dân tộc thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu./. Chung Thủy