UBND TP Hà Nội vừa ban hành Phương án tổng thể số 182/PA-UBND về sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cu the hoa phuong an sap xep, doi moi cong ty nong, lam nghiep - Anh 1

Theo đó, về phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp, cả ba xí nghiệp (Xí nghiệp Chè Lương Mỹ, Xí nghiệp Dứa Suối Hai, Xí nghiệp Nông lâm nghiệp Sông Đà) đều là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp hoạt động sản xuất của ba xí nghiệp đều nằm trong kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty và là một bộ phận trong một quy trình sản xuất khép kín. Mỗi Xí nghiệp có một vai trò nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy, phương án lựa chọn cổ phần hóa cùng Công ty là hợp lý.

Liên quan đến phương án sử dụng đất, diện tích đất giữ lại cho Công ty thuê 12,46ha, diện tích đất trả lại địa phương quản lý 259,94ha. Diện tích đất sản xuất tạm bàn giao về địa phương quản lý là 1.424,08ha, (Sau cổ phần hóa, Công ty lập dự án thuê đất sản xuất kinh doanh, UBND thành phố sẽ xem xét và giải quyết giao Công ty thuê đất theo đúng quy định của pháp luật).

Về phương án quản lý, sử dụng tài sản: Tài sản trên phần diện tích đất tự tổ chức sản xuất 9,5ha tiếp tục giao cho Công ty quản lý, sử dụng. Đối với đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, bàn giao về địa phương quản lý để cải tạo nâng cấp phục vụ mục đích công cộng. Đối với nhà xưởng, kho bãi 9.729m2, Công ty cải tạo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trụ sở, nhà làm việc 2.108m2, Công ty sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các công trình công cộng trả về địa phương quản lý.

Phương án về quản lý, sử dụng rừng và nhiệm vụ công ích, toàn bộ diện tích rừng trồng hiện tại ba xí nghiệp đang quản lý là 104,5974ha. Sau khi ba xí nghiệp cùng Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội hoàn thành việc cổ phần hóa sẽ tiến hành lập dự án cải tạo lại toàn bộ phần diện tích rừng này.

Phương án tài chính và đầu tư: Vốn điều lệ, cả ba xí nghiệp hiện tại là đơn vị hạch toán phụ, do đó cả ba xí nghiệp này không có vốn điều lệ. Các kinh phí thực hiện khác, chi phí đo đạc cắm mốc giới gần 6 tỷ đồng được ngân sách hỗ trợ theo quy định.

Phương án về lao động, giữ lại số lao động có hưởng lương tại các xí nghiệp là 58 người (đã trừ 5 lao động về hưu theo Luật Lao động) để thực hiện quy trình sắp xếp theo đúng quy định. Đối với lao động có nhận khoán không đóng bảo hiểm xã hội (số lượng là 1.860 người) và lao động nhận khoán, có ký hợp đồng lao động với Xí nghiệp trả lương khoán sản phẩm và đóng bảo hiểm xã hội (184 lao động) vẫn thực hiện nghĩa vụ sản xuất kinh doanh đối với xí nghiệp. Các chế độ, quyền lợi đối với lao động sẽ được giải quyết theo chế độ hiện hành sau khi Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội cùng ba Xí nghiệp hoàn thành việc cổ phần hóa.

Phương án về khoa học công nghệ sẽ xây dựng cùng với tiến trình cổ phần hóa Công ty mẹ cùng các xí nghiệp trực thuộc.

T.Q