TT(Quảng Nam) - Chiều 19-6, Hội đồng khoa học tỉnh Quảng Nam tổ chức nghiệm thu đề cương đề tài khoa học "Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trên địa bàn Quảng Nam; đề xuất giải pháp đào tạo, quản lý và sử dụng hợp lý trong quá trình hội nhập và phát triển".