Ngày 17/11, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6322/QĐ-UBND về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long.

Cu Nguoi dai dien quan ly phan von nha nuoc tai Cong ty co phan Kim khi Thang Long - Anh 1

Theo đó, UBND Thành phố cử người tiếp tục đại diện quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long (tại Điều 1 Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội) cụ thể như sau:

Ông Phạm Hồng Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long (nhiệm kỳ 2013-2018) tiếp tục đại diện quản lý vốn nhà nước 3.456.000 cổ phần, tương ứng 34.560.000.000 đồng, chiếm 18% vốn điều lệ. Thời hạn tham gia đại diện quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty 2013-2018.

Bà Vũ Thị Hồng Vân, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long (nhiệm kỳ 2013-2018) tiếp tục đại diện quản lý vốn nhà nước 1.928.500 cổ phần, tương ứng 19.285.000.000 đồng, chiếm 10,04% vốn điều lệ; Thời hạn tham gia đại diện quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty 2013-2018.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các nội dung khác của Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội vẫn còn hiệu lực.