BizLIVE - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Mã TDH - HOSE) mới đây đã có giải trình về hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 3/2013.

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của TDH đạt 16,1 tỷ đồng.

Theo báo cáo, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 của nhóm Công ty đạt 93,3 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kì 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 16,1 tỷ đồng. Nguồn thu chủ yếu đến từ địa ốc, cho thuê dài hạn ô vựa chợ B – Chợ đầu mối NSTP.

Chỉ tiêu

Quý III

Lũy kế 9 tháng đầu năm

2013

2012

2013

2012

Doanh thu thuần

93.340

73.765

283.983

226.405

Lợi nhuận gộp

36.148

14.425

79.660

42.746

Lợi nhuận thuần

16.271

(10.242)

8.377

(9.679)

Lợi nhuận trước thuế

16.081

(8.520)

9.531

(56)

Lợi nhuận sau thuế

14.957

(9.498)

6.369

(1.618)

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ

15.296

(8.362)

7.952

2.751

(Đơn vị: Triệu đồng)

Giá vốn bán hàng giảm, tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần của công ty giảm từ 80,4% (quý 3/2012) xuống còn 61,3% (quý 3/2013) dẫn đến lợi nhuận gộp trong kỳ tăng mạnh lên 36,1 tỷ đồng; tăng 21,7 tỷ đồng (tăng 150,6%).

Lợi nhuận gộp tăng kéo theo lợi nhuận thuần và lợi nhuận trước thuế trong quý tăng mạnh, lần lượt là 16,3 tỷ đồng (cùng kì năm trước âm 10,2 tỷ) và 16,1 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước âm 8,5 tỷ).

Nhờ các phương án tiết giảm chi phí hoạt động: giảm từ 19,2 tỷ đồng xuống còn 12,2 tỷ đồng chi phí tài chính (giảm 36,7%), chi phí bán hàng cũng giảm từ 1,4 tỷ đồng xuống còn 1 tỷ đồng (giảm 29,7%) mà lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đều tăng.

Từ khóa : Nhà Thủ Đức , doanh thu , 9 tháng đầu năm