Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam công bố thông tin tạm hoãn tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Tài liệu đính kèm: CTG: Tạm hoãn tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011