CTCP Xây dựng 204 đã báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014;...

Ngày 10/10/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1076/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xây dựng 204, địa chỉ: Số 268c đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 50 triệu đồng báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CTCP Xây dựng 204 đã báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2015, 2016.