Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 378/UBCK-GCN do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 17/02/2009)