Ngày 26/11/2009, Sở GDCK Hà Nội đã có Thông báo số 703/TB-SGDHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho CTCP Chứng khoán Phố Wall tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán niêm yết: 10.800.000 cổ phiếu (Mười triệu tám trăm ngàn cổ phiếu) - Giá trị chứng khoán niêm yết: 108.000.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ đồng) Trân trọng thông báo./. Xem thông tin chi tiết về WSS