Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai (HNX: CTC):

* File đính kèm