Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN và đô thị số 18 thông báo tới cổ đông về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012

1. Thời gian: Dự kiến 8h00 ngày 10/05/2012

2. Địa điểm: Hội trường tầng 9 tòa nhà 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo thường niên Công ty năm 2011

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

- Báo cáo của BKS

- Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011

- Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Trình đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2012

- Trình mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2012

- Thực hiện bầu lại 2/5 thành viên HĐQT công ty theo quy định

- Những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHCĐ

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 31/03/2012

- Cổ đông không thể tham dự trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác ( cũng là cổ đông của công ty ) tham dự đại hội.