Từ hòa bình đến nay, đây cũng là “Đơn vị lá cờ đầu” của Tổng công ty ĐSVN trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, sửa chữa, đóng mới thành công nhiều đầu máy, toa xe... Chi tiết...