Thông tin được đưa ra trong Thông tư dự thảo lần 2 của Ngân hàng Nhà nước, công ty tài chính không được cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng, sửa chữa nhà.

Cong ty tai chinh khong duoc cho vay mua nha - Anh 1

Ngoài quy định không được cho vay mua nhà , những nhu cầu khác như vay để trả nợ các khoản nợ vay tại chính công ty tài chính cho vay hoặc tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, công ty tài chính cũng không được cho vay.

Thông tư cũng quy định, trước khi ký hợp đồng cho vay tiêu dùng, công ty tài chính phải cung cấp và giải thích đầy đủ, chính xác, trung thực cho khách hàng các thông tin liên quan (bao gồm cả các hậu quả hoặc chế tài sẽ áp dụng khi khách hàng vi phạm hợp đồng).