Do nhà nước chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ nên thời gian qua đã có nhiều đại gia mang tiền nhà nước đổ vào chứng khoán, bất động sản