Riêng quý III, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 30 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ 2010.

CTCP Đại Thiên Lộc, mã DTL công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý III và 9 tháng năm 2011.

Riêng quý III, công ty đạt gần 364 tỷ đồng doanh thu thuần và 50 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm lần lượt 19% và 34% so với cùng quý năm 2010.

Hoạt động tài chính quý III lỗ hơn 11,7 tỷ đồng do doanh thu tài chính trong kỳ chỉ đạt hơn 110 triệu đồng, giảm 85% cùng quý 2010, trong khi chi phí tài chính hơn 11,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 30 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng quý năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Hoạt động tài chính lỗ gần 85 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ tiêu này lãi gần 48 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ DTL đạt 181,2 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 55 tỷ đồng (tương ứng 23%) so với cùng kỳ năm 2010.

Bảng kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn HSX

Nguồn DVT.vn