Ngày 19/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm; triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Báo cáo do Thiếu tướng Nguyễn Thế Báu, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo trình bày tại Hội nghị nêu rõ: 6 tháng qua, công tác PCTN, lãng phí của lực lượng CAND tiếp tục được lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả quan trọng: Đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản về PCTN, lãng phí; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng một cách toàn diện như tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính gắn với yêu cầu PCTN, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo tham nhũng đạt hiệu quả; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy đối với công tác PCTN, lãng phí tiếp tục được nâng cao; một số vụ, việc liên quan đến tham nhũng trong CAND được phát hiện và xử lý kịp thời. Đồng thời, Ban chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về PCTN, phục vụ kịp thời cho sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và Thanh tra Chính phủ. Chất lượng điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng được nâng cao; tổ chức, lực lượng điều tra tội phạm về tham nhũng tiếp tục được củng cố, kiện toàn... Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả đạt được trong công tác PCTN, lãng phí 6 tháng qua; những hạn chế, thiếu sót trong công tác này và chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010. Sau khi đánh giá những kết quả và hạn chế, thiếu sót trong công tác PCTN, lãng phí 6 tháng qua, Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ những nội dung công tác cần tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm là: Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, trong đó đặc biệt coi trọng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật PCTN, tăng cường kiểm tra và xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm; đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo tham nhũng, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng. Đồng chí Đại tướng nhấn mạnh công tác PCTN, lãng phí phải được cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực sự coi trọng, chỉ đạo sâu sát; phải tiến hành quyết liệt, kiên quyết từ chủ trương chỉ đạo đến việc tổ chức thực hiện các biện pháp PCTN, lãng phí; phải gắn vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị với công tác PCTN, lãng phí. Từ đó, tiếp tục kiện toàn về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN, lãng phí của CAND. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; rà soát, xây dựng, ban hành các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn,… phù hợp với chế độ của Nhà nước và đặc thù công tác của CAND. Về công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, Đại tướng Lê Hồng Anh chỉ rõ cần tiếp tục rà soát các vụ án tồn đọng để tập trung điều tra, xử lý dứt điểm; phát hiện kịp thời các vụ án mới phát sinh; xử lý nghiêm các vi phạm, làm rõ trách nhiệm để phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI...