Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hôị XI của Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động, tham mưu, giúp cấp ủy và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Từ đâù nhiệm kỳ đến hết tháng 6-2013, cấp ủy, các ban của cấp ủy, chi bộ đã giám sát 62.068 tổ chức đảng cấp dươí và 227.085 đảng viên; kiểm tra 119.684 tổ chức đảng và 659.140 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp vưà chú trọng chức năng giám sát, vưà tập trung kiểm tra tổ chức đảng cấp dươí và đảng viên khi có dâú hiêụ vi phạm có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng giải quyết kịp thơì đơn tố cáo, phục vụ yêu câù nhân sự bâù cử đại biêủ Quốc hôị, hôị đồng nhân dân các cấp, nhân sự cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Đã tăng cường thực hiện kiểm tra tài chính đảng đôí vơí cấp ủy cấp dươí và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp. Đã giám sát 51.702 tổ chức đảng và 136.081 đảng viên; kiểm tra khi có dâú hiêụ vi phạm đôí vơí 8.442 tổ chức đảng cấp dươí và 31.959 đảng viên; giải quyết tố cáo đôí vơí 283 tổ chức đảng và 40.016 đảng viên.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp nhìn chung đã thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật; bảo đảm phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, từng bước khắc phục biêủ hiện lệch lạc, tình trạng xử lý "nhẹ trên, nặng dươí", xử lý nôị bộ, không xử lý hoặc để lâu để rôì xử lý nhẹ... Hâù hết các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng được xem xét, xử lý nghiêm minh, cho nên số đảng viên khiêú nại giảm. Từ đâù nhiệm kỳ Đại hôị XI của Đảng đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 759 tổ chức đảng và 40.016 đảng viên.

Thực tế thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng từ năm 2012 đến nay cho thâý, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là hết sức đúng đắn và cấp thiết. Qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết đặc biệt quan trọng này, nhiêù trường hợp vi phạm đã được phát hiện và xử lý hoặc cảnh báo, nhắc nhở nghiêm túc để chấn chỉnh, khắc phục; một số trường hợp qua kiểm tra, khi có dâú hiêụ vi phạm, giải quyết tố cáo đã kịp thơì xem xét, xử lý. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp đã giúp ban thường vụ cấp ủy cùng cấp thẩm tra, xác minh một số vấn đề, vụ việc liên quan trách nhiệm của tập thể ban thường vụ hoặc cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để giúp việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, kết luận đôí vơí tập thể và cá nhân kịp thơì, chính xác.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát hơn hai năm qua còn một số mặt chưa đạt yêu câù. Nhìn chung là chưa phát hiện và kiểm tra được các vụ vi phạm nghiêm trọng; chưa làm tốt công tác dự báo và tăng cường khả năng chủ động, phòng ngưà vi phạm từ khi còn manh nha. Công tác giám sát thường xuyên chưa có chiêù sâu, chất lượng hạn chế, một số nơi còn hình thức, giám sát theo chuyên đề còn lúng túng, nhất là giám sát của các ban cấp ủy và của chi bộ; giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề chưa phát hiện được nhiêù dâú hiêụ vi phạm của tổ chức đảng cấp dươí và đảng viên. Nhiêù dâú hiêụ vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước của đảng viên không được phát hiện kịp thơì, hoặc bỏ qua, không kết luận, xử lý hoặc xử lý không đúng mức; còn biêủ hiện bao che ngươì vi phạm trong xử lý kỷ luật. Tính chiến đâú của một số ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra chưa cao, hưũ khuynh, nể nang, né tránh, ngại va chạm trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Việc phôí hợp giưã ủy ban kiểm tra cấp trên vơí cấp dươí và các ngành liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát chưa trở thành nền nếp.

Do nhận thức chưa đúng tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, cho nên vẫn còn một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện không đâỳ đủ, nghiêm túc tinh thần Nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương. Vai trò chủ trì, tham mưu gơị ý, góp ý của ủy ban kiểm tra ở một số nơi còn lúng túng, không sát hợp và không bảo đảm yêu câù. Tính chiến đâú và hiêụ quả công tác của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thiết nghĩ cần tập trung thực hiện đồng bộ, có kết quả các nôị dung, nhiệm vụ chủ yêú sau đây. Đó là, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần đôỉ mơí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 gắn vơí thực hiện Nghị quyết Đại hôị XI của Đảng, các nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X, khóa XI về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng. Kịp thơì rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, hạn chế thơì gian qua, đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể, sát hợp để thực hiện có chất lượng, hiêụ quả, công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mơí. Đồng thơì, cấp ủy các cấp cần tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, yêú kém đã chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và các vấn đề bức xúc, nôỉ cộm ở địa phương, đơn vị; gắn vơí kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đâỷ mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý những tổ chức, cá nhân có biêủ hiện chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tôị, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Coi trọng và tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dươí trong việc: thực hiện Cương lĩnh, Điêù lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; về công tác tổ chức và cán bộ; đôn đốc khắc phục khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra.

ỦY ban kiểm tra các cấp chủ động, tích cực thực hiện đúng quan điểm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm" để chủ động phòng ngưà vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; phát huy sáng tạo của tổ chức đảng và đảng viên, khắc phục tình trạng thụ động chạy theo sự vụ; song khi đã vi phạm thì phải được xem xét, xử lý nghiêm túc, thâú tình, đạt lý. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, nôị dung quan trọng, những đảng viên là cán bộ chủ chốt của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hôị.

CAO VĂN THỐNG

(Ủy ban Kiểm tra Trung ương)