TT - Công nhân nghèo là ai? Họ chủ yếu là những lao động phổ thông, tức là những người có học vấn thấp và không có tay nghề. Trên thực tế, lao động phổ thông đang là hình ảnh đại diện cho đội ngũ công nhân VN với số đông chưa học hết trung học phổ thông và gần như chưa qua trường đào tạo nghề.