Theo kết quả kiểm kê 148 doanh nghiệp tại sông Đa Độ của Trung tâm Quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên-Môi trường Hải Phòng, có tới 99% số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa thực hiện việc xin cấp phép hoặc chưa được cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. Trong đó, chỉ có 7% số doanh nghiệp thực hiện đóng phí xả nước thải; 74% số doanh nghiệp tuân thủ việc quan trắc môi trường định kỳ.

Kết quả kiểm kê 109 doanh nghiệp tại lưu vực sông Rế cũng cho thấy, không có cơ sở nào có giấy chứng nhận hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường; 55 cơ sở chưa kê khai nộp phí xả nước thải; 40 cơ sở nộp phí không thường xuyên và 64 cơ sở chưa có hồ sơ về môi trường. Việc tuân thủ quy định về quan trắc môi trường định kỳ của doanh nghiệp hạn chế. Chỉ có 46 cơ sở thực hiện quan trắc với tần số quan trắc từ 1 đến 4 lần/năm. Trên thực tế, số doanh nghiệp bị kiểm tra, xử lý còn hạn chế.

Sở TN-MT Hải Phòng đang áp dụng biện pháp kiểm kê nguồn ô nhiễm (PSI); đồng thời lập bộ sách Xanh doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường. Được biết, năm 2013, Sở TN - MT tổ chức thanh tra, kiểm tra 109 cơ sở sản xuất, trong đó có 20 tổ chức về lĩnh vực tài nguyên nước và 63 tổ chức về vấn đề bảo vệ môi trường, kiểm tra đột xuất với 26 tổ chức. Kết quả, có 28 tổ chức bị xử phạt với số tiền 572,5 triệu đồng. Đồng thời, Sở TN - MT Hải Phòng tích hợp vào bản đồ để xác định vị trí cũng như các thông tin dữ liệu về nguồn thải như mức độ ô nhiễm, mức độ tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở…

Từ những kết quả trên, Sở TN - MT Hải Phòng triển khai ứng dụng PSI trên toàn thành phố để phân loại 100 cơ sở sản xuất. Trên cơ sở kết quả phân loại, Sở đang tiến hành lập danh sách các cơ sở ô nhiễm theo các màu xanh, vàng và đen, đồng thời biểu dương cơ sở đạt tiêu chuẩn môi trường trình UBND TP Hải Phòng công bố hằng năm. Đây là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ môi trường, huy động cộng đồng tham gia giám sát việc tuân thủ các quy định BVMT của doanh nghiệp. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ bảo đảm VSMT