Qua hơn 20 năm đổi mới và phát triển, lực lượng công nhân, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) của tỉnh Khánh Hòa đã tăng nhanh về mặt số lượng, đa dạng về cơ cấu ngành nghề, chất lượng được nâng lên. Tổ chức công đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh.

Hiện nay, số lao động toàn tỉnh Khánh Hòa hơn 125.000 người, trong đó khu vực hành chính sự nghiệp (HCSN) 29.000 người, còn lại là đội ngũ công nhân và người lao động trong khu vực sản xuất-kinh doanh (bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh). Số lao động ở đơn vị có tổ chức công đoàn gần 82.000 người, chiếm 67,44% trên tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh. Đời sống của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động được cải thiện, nâng lên đáng kể. Tiền lương và thu nhập hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực Nhà nước tăng, do Nhà nước thực hiện cải cách chính sách tiền lương và điều chỉnh mức lương tối thiểu hàng năm. Thu nhập của công nhân lao động trực tiếp sản xuất được nâng lên. Đại bộ phận CNVCLĐ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước; tin tưởng, phấn khởi về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội trong hơn 20 năm đổi mới, sự phát triển của tỉnh nhà; có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam. Tổ chức công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn đến với CNVCLĐ; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Thực tiễn những năm qua chứng tỏ rằng, trong bối cảnh phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế và chịu ảnh hưởng sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu, nhưng đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Khánh Hòa đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, đứng vững trong cơ chế mới, năng động sáng tạo, hăng hái đi đầu trong công cuộc đổi mới, góp phần xứng đáng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, một bộ phận CNVCLĐ còn gặp nhiều khó khăn và lo lắng trước tình hình giá cả hàng hóa, dịch vụ ngày càng tăng cao, thu nhập thực tế chưa đảm bảo cho cuộc sống và việc học của con em người lao động. Sự chênh lệch tiền lương, thu nhập thực tế khá lớn ở một số ngành nghề. Trình độ giác ngộ giai cấp, nhận thức về vai trò, vị trí chính trị - xã hội trong công nhân và người lao động chưa thật đồng đều; một bộ phận công nhân, viên chức có tư tưởng sống an phận thủ thường; tính chiến đấu, tính tiên tiến, tự giác vốn là bản chất của giai cấp công nhân còn hạn chế. Tỷ lệ người lao động có tay nghề còn hạn chế, nhất là lao động có trình độ tay nghề bậc cao… Nếu đánh giá một cách nghiêm túc thì số lượng và chất lượng công nhân của Khánh Hòa hiện nay chưa thật sự đáp ứng đủ cho nhu cầu và tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của Khánh Hòa. Nhất là những lãnh vực ngành nghề tỉnh có thế mạnh phát triển như: Công nghiệp đóng tàu, dịch vụ du lịch… Về tổ chức công đoàn cũng còn bộc lộ những mặt hạn chế, yếu kém; nhất là tổ chức công đoàn cấp cơ sở ở những đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh chưa thật sự thể hiện rõ vai trò là tổ chức chính trị-xã hội, chỗ dựa vững chắc của người lao động. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (khóa X) đã nêu rõ: Đảng ta kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, là lực lượng nồng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động Khánh Hòa nói riêng, hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng to lớn, vẻ vang của mình; các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị-xã hội khác trong giai cấp công nhân thật sự vững mạnh. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động Khánh Hòa, phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, phấn đấu tu dưỡng nâng cao giác ngộ giai cấp, rèn luyện tác phong công nghiệp và ý thức kỷ luật lao động cao; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có có năng lực, trình độ thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.