ICTnews - Để vượt qua những khó khăn khách quan và chủ quan, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với sự phát triển của Tập đoàn.

Năm 2010, phong trào CNVC và hoạt động công đoàn của Công đoàn Bưu điện Việt Nam được triển khai trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế trọng đại: Năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, năm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 65 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 65 năm ngày Truyền thống ngành Bưu điện, 63 năm ngày thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Bên cạnh đó, thị trường BCVT - CNTT tiếp tục cạnh tranh ngày càng gay gắt, đã ảnh hưởng đến sự phát triển của Tập đoàn BCVT Việt Nam và phong trào CNVC, hoạt động của Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Để vượt qua những khó khăn khách quan và chủ quan, trước sự đòi hỏi của phong trào CNVC là phải đổi mới trong phương pháp chỉ đạo, lấy hiệu quả tổ chức thực hiện làm thước đo cho mọi hoạt động công đoàn; phát huy truyền thống vẻ vang của Tập đoàn, nguồn nội lực vô giá cho giai đoạn phát triển mới, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với sự phát triển của Tập đoàn, động viên cán bộ, đoàn viên thi đua lao động, công tác thực hiện thắng lợi chương trình công tác, vượt mức các chỉ tiêu SXKD trong năm như phong trào “Đóng góp nhỏ hiệu quả lớn”, mà cụ thể là phong trào “Người VNPT sử dụng dịch vụ sản phẩm VNPT”, phong trào “Sáng tạo VNPT”, phong trào “Nụ cười VNPT”. Đặc biệt phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” và phong trào Xây dựng “Văn minh Bưu điện, Văn hóa doanh nghiệp” đã tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi mới cùng toàn Tập đoàn thực hiện thắng lợi toàn diện chương trình công tác và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo tinh thần Nghị quyết 01-NQ/ĐUTĐ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 -2010 của Nhà nước. Sự chủ động và sáng tạo đó được thể hiện qua những việc: Ngay từ đầu năm, đã tập trung chỉ đạo công đoàn các đơn vị thành viên phát động thi đua theo định hướng của Tập đoàn và Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, nhận thức về cạnh tranh, hội nhập. Kịp thời chỉ đạo và trực tiếp giải quyết, động viên người lao động giúp đỡ nhau trong khó khăn hoạn nạn; đẩy mạnh các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn. Xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐUTĐ sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thông qua các hoạt động tuyên truyền, các hội nghị và tập huấn nghiệp vụ công đoàn các đơn vị cơ sở. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động lịch sử truyền thống, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày truyền thống Ngành, ngày thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam, nhằm giáo dục cho CBCNVC-lao động, nhất là lực lượng lao động trẻ nhận thức sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ và làm sáng mãi truyền thống vẻ vang của người Bưu điện. Tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua, tuyên truyền về Đại hội Thi đua Tập đoàn lần thứ III, hướng tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII. Cùng với chuyên môn nắm bắt những khó khăn của cơ sở trong tư tưởng, trong SXKD, tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý, SXKD; tích cực đẩy mạnh phong trào đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, các hoạt động nhân đạo từ thiện... Từ những định hướng đúng trong công tác chỉ đạo và sự sáng tạo trong tổ chức triển khai, năm 2010 Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã cùng lãnh đạo Tập đoàn BCVT Việt Nam, vận động CBCNVC thi đua lao động, công tác góp phần cùng Tập đoàn thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010, tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ những năm tới. Năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần lần thứ XI và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 – 2015…, năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện Việt Nam…, hoạt động phong trào CNVC và hoạt động công đoàn cần phải có sự năng động hơn, sáng tạo để cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2011. Với trách nhiệm của mình, Công đoàn Bưu điện Việt Nam xác định hoạt động công đoàn các cấp tập trung vào: Nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức công đoàn theo định hướng tái cấu trúc lại bộ máy SXKD của Tập đoàn, tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn, góp phần cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Tiếp tục vận động CBCNVC-lao động thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ đoàn viên đổi mới tư duy trong SXKD, thực hiện tốt chủ trương sử dụng chung cơ sở hạ tầng và phối hợp kinh doanh, tiết kiệm chi phí, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, phục vụ… Xây dựng đội ngũ CNVC-lao động ngày càng lớn mạnh, đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Duy trì, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng sống cho CNVC-lao động. Giữ gìn, phát huy và làm sáng mãi truyền thống người Bưu điện. Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động phù hợp với đổi mới tổ chức của chuyên môn và hướng hoạt động về cơ sở. Tập trung xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và thu hút được đông đảo cán bộ đoàn viên tham gia. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. Chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, đội ngũ công nhân, thợ bậc cao lành nghề… Tăng cường công tác giáo dục lịch sử truyền thống ngành, nhất là với lực lượng lao động trẻ. Hoàng Huy Loạt Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn BĐVN Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số Tết Tân Mão.