KTĐT - UBND TP vừa có Công văn số 4129/UBND-KSTTHC yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện các bước để công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Quyết định số 1100/QĐ-BNN-TT ngày 14/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 18 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, 30 thủ tục hành chính được thay thế, 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 6 thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để triển khai thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ vào Quyết định số 1100/QĐ-BNN-TT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Chủ tịch UBND TP công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện trên địa bàn TP. Công việc phải thực hiện xong trước ngày 15/6/2012.