Đó là: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Luật Năng lượng nguyên tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị quyết về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam