Ngày 26-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng chủ trì hội nghị công bố phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và triển khai hệ thống ngành kinh tế Việt Nam .

Theo Cục Thống kê Hà Nội, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế về số liệu thống kê, Tổng cục Thống kê đã nghiên cứu phương pháp thống kê công nghiệp mới, đặt cơ sở cho việc từng bước thay thế phương pháp hiện hành. Phương pháp tính mới có ưu điểm dễ tính toán, dễ hiểu và không bị trùng lắp về số liệu, không bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá cả, thể hiện rõ giá trị tăng thêm trong sản xuất công nghiệp, phù hợp với cách tính quốc tế. Theo Cục Thống kê Hà Nội, hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam có 21 ngành kinh tế cấp 1, 88 ngành cấp 2, 242 ngành cấp 3… Một số ngành mới có sự điều chỉnh cho phù hợp thực tế vận hành của đời sống kinh tế và được phân biệt theo nguyên tắc: các hoạt động kinh tế có quy mô công nghệ tương đương và cung cấp sản phẩm giống nhau thì được xếp vào cùng một ngành; các hoạt động kinh tế có quy trình công nghệ khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết và phụ thuộc nhau thì xếp vào những ngành gần nhau.