(PL&XH) - Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội X (2006-2010) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2011-2015) nêu trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành T.W Đảng khóa X trình Đại hội XI.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Ban chấp hành T.W Đảng khóa XI đã công bố nghị quyết của Đại hội với nội dung: Thông qua dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Giao Ban chấp hành T.W Đảng khóa XI chỉ đạo Bộ Chính trị căn cứ Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội, kết quả biểu quyết để hoàn chỉnh và chính thức ban hành. Thông qua dự thảo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2011-2020. Giao Ban chấp hành T.W Đảng khóa XI chỉ đạo Bộ Chính trị căn cứ báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội và kết quả biểu quyết để hoàn chỉnh và chính thức ban hành. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội X (2006-2010) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2011-2015) nêu trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành T.W Đảng khóa X trình Đại hội XI. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế nhanh nhạy và bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại... Bùi Đình Nguyên