Sáng 17-12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã công bố Kết luận kiểm tra việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi công bố.

Cong bo Ket luan kiem tra viec thuc hien chi thi, nghi quyet cua Dang tai Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi - Anh 1

Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; Đào Ngọc Dung, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng LĐ-TB&XH cùng dự.

Theo kết quả công bố, Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB&XH đã xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng. Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã cụ thể hóa nội dung của các nghị quyết, chỉ thị trong Chương trình hành động, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện; đã ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện và chỉ đạo, phối hợp với Đảng ủy Bộ nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém ở từng cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục; đổi mới công tác chỉ đạo việc tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, hiệu quả, sáng tạo... Tuy nhiên, tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Bộ LĐ-TB&XH còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận cán bộ còn hạn chế về năng lực; thủ tục hành chính còn rườm rà; nội dung sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa sát với nhiệm vụ chuyên môn...

Phát biểu ý kiến tại buổi công bố, thay mặt Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành LĐ-TB&XH thời gian qua; Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB&XH đã có nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo và có chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị cụ thể, thiết thực. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB&XH cần tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là chương trình, kế hoạch hành động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá mà Đại hội XII đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội phù hợp, giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội và vấn đề bức xúc của xã hội; quan tâm thích đáng đến người có công và gia đình chính sách. Ban cán sự đảng và Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH cần tập trung giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm, thu nhập, chính sách cho người lao động; bảo đảm an sinh xã hội... Mặt khác, cần kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt hằng ngày.