Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã quyết định tạm dừng và giãn tiến độ 49 trong tổng số 70 dự án đầu tư lớn của mình. Tuy có số lượng lớn, nhưng vốn đầu tư của những dự án này chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn là 13% trong tổng đầu tư lên tới 50.000 tỉ đồng của Vinashin.