Mùa thu, mà không ăn được cốm dẹp thì thật là thiếu sót bởi mùa này là mùa cốm mà. >> Sơ ri sên rượu >> Măm măm đào sữa