(CafeF) - Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của VSH vào 06/03/2009, của ILC vào 24/03/2009.