Công ty CP Pymepharco (Hà Nội) tham dự đấu thầu trên cả nước. Sau khi có kết quả Công ty thường ủy quyền cho các chi nhánh ở địa bàn thực hiện. Tuy nhiên mỗi địa bàn yêu cầu một thủ tục khác nhau như hợp đồng thì phải có chữ ký của Công ty và Chi nhánh, Công ty phải trực tiếp ký hợp đồng hoặc phải sử dụng con dấu của Công ty...

Co the uy quyen cho cap pho hoac cap duoi ky Hop dong - Anh 1

Ảnh minh họa

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp , Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn việc ký hợp đồng và ủy quyền cho Chi nhánh Công ty thực hiện (ký hợp đồng với chủ đầu tư, cung cấp hàng hóa, xuất hóa đơn bán hàng, tổ chức giao hàng thu tiền và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng); việc sử dụng con dấu trong trường hợp ủy quyền cho Chi nhánh Công ty thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 65 Luật Đấu thầu quy định, sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT , việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc trong đấu thầu (bao gồm ký kết hợp đồng). Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

Đối với vấn đề nêu của Công ty CP Pymepharco, trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty không trực tiếp ký kết hợp đồng với chủ đầu tư thì có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh trực thuộc ký kết hợp đồng theo hướng dẫn nêu trên. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp này có thể là dấu của Công ty hoặc dấu của Chi nhánh nhưng Công ty vẫn là chủ thể hợp đồng và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc trong phạm vi hợp đồng. Việc sử dụng hóa đơn chứng từ phải tuân thủ quy định của pháp luật về tài chính.

Theo BaoChinhphu.vn