Theo TechARP.com, Microsoft sẽ hoàn chỉnh Internet Explorer 8 (IE8) trong tháng 3/2009.