(Teo Em's Blog) -- Nhớ những buổi trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt được, chưa đánh roi nào đã khóc...