Trường quốc tế Harrow, Thái Lan, cung cấp các khóa học theo hệ thống giáo dục Anh quốc gồm khóa dành cho học sinh trung học cơ sở, khóa GCSE (dành cho học sinh từ 14 tuổi) và khóa chứng chỉ A (dành cho học sinh từ 16 tuổi).