Trung tâm Học Tập Phát Triển tại TP.HCM (HDLC) và trung tâm Thông Tin Phát Triển Việt Nam (VDIC, WB, Hà Nội) tổ chức chương trình “Sinh viên gặp gỡ các nhà khoa học” hàng tháng.